BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Friday, December 18, 2009

Tugasan 4- Aktiviti 13- Kerangka Operasional dan Konseptual

Operational kajian

Dalam operational kajian, ia akan menerangkan tentang input dan output kajian, malah ianya juga menjelaskan tentang:

Input
Demonstrasi - Minat dan kefahaman
Minda Perkasa - Ingatan

Proses
Guru akan melaksanakan proses P&P berdasarkan input yangg telah ditentukan dan hasilnya akan dilihat sama ada berkesan atau tidak

Output
Demonstrasi - Menambah minat, mudah faham
Minda Perkasa - Meningkatkan daya ingatan

Pada akhir kajian ini diharapkan pelajar menjadi minat untuk mempelajari topik yang diajar dengan menggunakan kaedah demonstrasi serta dapat meningkatkan daya ingatan dengan menggunakan kaedahminda perkasa.

Friday, December 11, 2009

Aktiviti 13- TUGASAN 4 MINI KT

Berdasarkan kursus psikologi/kaedah mengajar/ pentaksiran pembelajaran:

Teori yang diaplikasikan bagi membantu menyelesaikan masalah yang dihadapai semasa menjalankan kajian tindakan ialah:

 1. Teori tingkah laku Bandura
 2. Teori Neurosains
Teori tersebut aplikasikan dalam proses p&p sebagai panduan semasa pengkaji mejalankan kajian tindakan. pengkaji akan menggunakan beberapa strategi bagi membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Antara strategi yang boleh dilakukan ialah:

 1. kaedah pengajaran berpusatkan guru.
- guru akan menerangkan topik yang diajar dan membuat demontrasi bagi membantu pelajar lebih memahami topik atau konsep yang diajar.
- Guru menjelaskan penerangan berbantukan peta minda agar pelajar dapat melihat isi-isi penting dengan lebih jelas.


2. Berpusatkan pelajar

- pelajar membuat peniruan berdasarkan demontrasi yang ditunjukkan oleh guru
- pelajar meningkatkan pemahaman dengan membuat peta minda bagi mengingati fakta-fakta penting.

_________________________________________

APA ITU PEMBELAJARAN?

• Definisi: perubahan yang disebabkan oleh pengalaman

• Jenis-jenis pembelajaran

− Disengajakan(Intentional)

− Tidak disengajakan (Unintentional)

PEMBELAJARAN DARI PERSPEKTIF TINGKAH LAKU

• Menekankan kepada perubahan tingkah laku yang dapat diperhatikan

• Pembelajaran dikatakan berlaku bila rangsangan daripada persekitaran menghasilkan perubahan yang agak tekal dan boleh diperhatikan

• Ahli-ahli tingkah laku melihat pembelajaran sebagai perkaitan antara ransangan (stimulus- sesuatu yang memberi kesan kepada deria) dan gerakbalas (response- reaksi kepada rangsangan)

Teori ini mentafsirkan pembelajaran sebagai satu perubahan di dalamtingkahlaku sepertimana yang dilakukan oleh seseorang di dalam situasi tertentu. Teori ini mementingkan hubungan antara sebab-akibat atau ransangangerakbalas atau gerakbalas-peneguhan (Amir 1986; Sahakian 1976; Harris 1979).


1. Teori-teori pembelajaran

a. Teori Tingkah Laku

- Bermaksud setiap rangsangan menimbulkan tindakbalas dan pembelajaran yang berlaku akibat kaitan dengan rangsangan dan gerak balas. Sesuatu rangsangan yang berkaitan dengan rangsangan yang lain akan mendatangkan pembelajaran yang dikenali sebagai pelaziman.

b. Teori Pembelajaran Sosial (teori permodelan Bandura)

- Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau permodelan
- Orang diperhatikan sebagai model
- Proses pembelajaran melaui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (Modelling)
- 4 unsur utama di dalam teori Bandura:

a. Perhatian
b. Mengingat
c. Reproduksi
d. Peneguhan/ Motivasi

- jenis-jenis peniruan boleh berlaku secara :

a. Langsung
b. Tak langsung
c. Gabungan
d. Sekat laluan
e. Tak sekat laluan

ciri-ciri teori pemodelan Bandura

i. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan.
ii. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, misalan dan teladan.
iii. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model.
iv. Pelajar memperoleh ke1mahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan.

Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan, peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif


MODEL PEMBELAJARAN KOGNITIF

 • Pembelajaran dikenali sebagai proses input-proses output.
 • Organisma menerima pelbagai jenis rangsangan dari persekitarannya, merekodkannya dan memindahkannya kepada tindak balas tertentu.
 • Rangsangan diproses oleh sistem saraf untuk dikenali dan diletakkanya di dalam bahagian otak ingatan jangka pendek.
 • Setelah dikodkan, maklumat yang penting dihantar kepada ingatan jangka panjang.
 • Ingatan jangka panjang adalah bahagian otak di mana pengalaman tertentu disimpan untuk dikaitkan dengan pengalaman lama untuk memudahkan proses pembelajaran,
 • Jika kod adalah betul maka tindak balas adalah tepat dan begitu juga sebaliknya.

Teori Neurosains
 • Neurosains merupakan satu bidang kajian mengenai sistem saraf yang ada di dalam otak manusia. Ianya juga mengkaji mengenai kesedaran dan kepekaan otak dari segi asas biologi, persepsi, ingatan dan kaitannya dalam pembelajaran.
 • Bagi teori Neurosains, sistem saraf dan otak merupakan asas fizikal bagi proses pembelajaran manusia.
 • Neurosains dapat membuat perkaitan di antara pemerhatian terhadap proses kognitif yang berlaku di dalam otak dengan tingkah laku fizikal yang terhasil. Dengan kata lain, setiap maklumat yang diproses oleh otak akan mengaktifkan kawasan-kawasan tertentu.
 • Salah satu contoh aplikasi neurosains dalam pembelajaran adalah pengaplikasian peta minda atau peta konsep di mana teori neurosains ini menggambarkan otak sebagai neuron-neuron yang menyerupai 'rhizome' yang bercabang.
 • Dalam beberapa siri penyelidikan, didapati bahawa otak menggunakan pengelolaan keseluruhan untuk menghubungkaitkan antara idea utama dengan idea penting yang lain.
 • Maklumat yang disusun mengikut struktur organik otak adalah lebih mudah dirakamkan dalam ingatan jangka panjang daripada maklumat yang disusun secara linear.
- Peta minda dibentuk berdasarkan otak manusia memproses maklumat. Penyelidikan menunjukkan bahawa otak manusia memproses dan merakamkan maklumat berbeza dengan komputer.

- Hal ini kerana, otak manusia memproses maklumat dengan cara linear, membuat pengelolaan yang menyeluruh, menghubungkait, membanding, menganalisis dan sebagainya.

-Kajian juga mendapati bahawa proses pengajaran yang menggunakan peta minda atau peta konsep yang mempunyai imej- imej yang berkaitan adalah lebih berkesan dari penggunaan teks semata - mata.

- Ini dapat dibuktikan menerusi konsep yang dihuraikan di dlam "Dual-core theory" di mana otak akan mengekod imej dahulu dan kemudiannya teks. Pengekodan imej akan menyediakan satu ruangan yang khs untuk pengekodan teks di dalam otak. Apabila ini berlaku, maka proses pengekodan teks akan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan pantas.

Aktiviti 12- Pemurnian

TAJUK:

PENGGUNAAN KAEDAH DEMONSTRASI DAN "MINDA PERKASA" DALAM P&P


PERNYATAAN MASALAH

1. Pelajar menghadapi kesukaran untuk memahami topik yang diajar dalam mata pelajaran Sains dan Kemahiran Hidup
2. Pelajar kurang berminat terhadap topik yang diajar
3. Pelajar sukar mengingati fakta yang penting berkaitan topik yang diajar

OBJEKTIF KAJIAN

1. Pelajar dapat memahami topik yang diajar dalam matapelajaran Sains dan Kemahiran Hidup melalui kaedah Demonstrasi dan Minda Perkasa
2. Peningkatan minat pelajar terhadap topik yang diajar melalui kaedah Demonstrasi
3. Pelajar dapat mengingati fakta penting melalui kaedah Minda Perkasa

TUJUAN


Meningkatkan ingatan dan minat para pelajar dalam matapelajaran Sains dan Kemahiran Hidup melalui kaedah Demonstrasi dan Minda Perkasa

Aktiviti 11- TUGASAN 2: Jurnal

Berdasarkan 3 jurnal pernyataan masalah yang dinyatakan adalah:

Jurnal 1
The Effects of Cooperative Learning on Junior High School Students during Small Group Learning.
by: Robyn M.Gillies (School of Education. The University of Queensland, Brisbane 4072,
Australia)

Pernyataan masalah:
1. Apabila pelajar-pelajar tidak menunjukkan sikap kerjasama dan pengaliran pendapat sewaktu
proses p-p.
2. menguji kaedah pembelajaran koperatif pada pelajar di sewaktu sesi pengajaran dan
pembelajaran.

Jurnal 2
Collaborative Action Research to Develope the Use of Solution-focused Approaches.
by: Jo Simm and Rachel Ingram (Cumbria Country Psycological Service, Kendal, UK)

Pernyataan masalah:
1. Kajian ini dijalankan apabila terdapat permintaan daripada sekolah yang terlibat iaitu menguji pendekatan menumpukan terhadap penyelesaian berbanding masalah.
2. Adakah ianya berkesan untuk menguji dan meningkatkan kecekapan manusia dalam menghasilkan penyelesaian.


Jurnal 3
Impact of An Action Research Instructional Model: Students Teachers as Reflective Thinkers.
by: Alcione N.Ostorga, Veronica Lopez Estrada (University of Texas-Pan America

Pernyataan masalah:
1. Adakah bakal guru perlu pemikiran kritikal-reflektif?
2. Menghasilkan kajian ke atas kaedah yang terbaik untuk mewujudkan kaedah pengajaran paling efektif yang mampu memaksimumkan pembelajaran.

Aktiviti 10- TUGASAN 1: BUKU

Buku The Reflective Educator's Guide to Classroom Research: learning to teach and teaching to learn through practitioner inquiry memuatkan kajian tentang 100 orang guru yang melakukan kajian tindakan dan penulis menyatakan bagaimana pernyataan masalah dikenalpasti oleh guru-guru apabila:

1. Apabila guru perlu menyelesaikan masalah melibatkan isu dan masalah pendidikan
2. Apabila seseorang guru ingin menguji teknik dan strategi pengajaran
3. Apabila guru ingin mengenalpasti masalah yang terdapat dalam institusi sekolah
4. Apabila guru ingin melakukan penambahbaikan terhadap sesuatu pendekatan atau teknik
5. Apabila guru ingin melakukan kajian tindakan (melibatkan diri dalam penyelidikan)

walaubagaimanapun 5 elemen yang penting di ambil kira secara serentak apabila ingin melakukan kajian tindakan (untuk pernyataan masalah) mengikut para pengkaji adalah tentang:

 • pelajar/ kanak-kanak (the child)
 • konteks/ skop (the context)
 • isi (the content)
 • gaya pengajaran (the acts of teaching)
 • kepercayaan dan sikap guru itu sendiri (teacher's own beliefs or dispostions)
oleh itu guru-guru (pengkaji) akan berhadapan dan mencari penyelesaian terhadap persoalan:
 1. siapa yang memerlukan skafolding?
 2. bagaimana saya ingin menjadikan isi pengajaran relevan kepada para pelajar?
 3. bagaimana atitud (sikap) dan pengajaran saya mampu mempengaruhi pelajar?

Sunday, November 22, 2009

Aktiviti 9 - Tugasan 4 Mini Kajian Kindakan

TAJUK:

PENGGUNAAN KAEDAH DEMONSTRASI DAN "MINDA PERKASA" DALAM P&P


MATLAMAT KAJIAN

 • daya ingatan dan minat pelajar dalam matapelajaran Sains dan Perdagangan ditingkatkan melalui penggunaan kaedah Minda Perkasa.


OBJEKTIF KAJIAN

 • untuk mengenalpasti sama ada kaedah pengajaran berbantukan Demonstrasi dan Minda Perkasa dapat meningkatkan daya ingatan dan minat pelajar dalam matapelajaran Sains dan Perdagangan.
 • bagi menentukan sama ada wujud hubungan dalam pencapaian pelajar dengan bantuan Demonstrasi dan Minda Perkasa.

BENTUK SOALAN KAJIAN

 1. Adakah pelajar dapat meningkatkan minat dan daya ingatan mereka dengan kaedah Demonstrasi dan 'Minda Perkasa'?
 2. Bagaimanakah Demonstrasi dan 'Minda Perkasa' mampu membantu pelajar dalam meningkatkan pencapaian, minat dan juga daya ingatan?Aktiviti 8- Tugasan 4 Mini Kajian Tindakan

TAJUK:
PENGGUNAAN DEMONSTRASI DAN "MINDA PERKASA" DALAM P&P

Cadangan untuk mengatasi kelemahan:


-Individu
 1. Guru perlu lebih kreatif untuk menarik minat pelajar serta belajar menggunakan Minda Perkasa.
 2. Pelbagaikan bentuk Minda Perkasa
 3. Guru perlu mengajar topik-topik yang kecil supaya penggunaan kaedah ini dapat diaplikasi sepenuhnya walaupun topik yang diajar mempunyai banyak isi kandungan.

-Kumpulan
 1. Penggunaan warna dan gambar dalam kaedah Minda Perkasa
 2. Variasikan bentuk Minda Perkasa: antaranya adalah tambahkan huraian pada isi-isi penting dan juga tidak hanya menggunakan bentuk yang sama sahaja
 3. Pelajar akan membentangkan setiap aktiviti Minda Perkasa yang dibuat. Ini menguji kefahaman, fokus, igatan dan minat pelajar.

-Kumpulan lain

-Dalam setiap minda perkasa, kena ada huraian ringkas.
-Menyarankan pelajar untuk membentangkan "minda perkasa" yang telah dibuat untuk mengujinya.a
-Variasikan bentuk kaedah ini agar lebih kreatif,